Leveringsbetingelser

Priser:
Alle priser er betinget af, at arbejdet kan udføres uhindret og uden afbrydelser, samt at arbejdet kan udføres inden for normal arbejdstid.

Tilbud:
Tilbud er gyldige i 4 uger og i henhold til AB92 eller senere aftaler, samt afgives med forbehold for mellemsalg.
Fast pris skal være skriftligt bekræftet eller der skal kunne henvises til fremsendt tilbud.
Mundtlige overslag er ikke bindende for A1 Diamant

Erstatningsansvar:
Kunden bærer ansvaret for alle skader og tab som kan opstå som
følge af aftalt diamantboring – og skæring.

Opmærkning af borepunkter og skærestreger, påhviler kunden eller efter aftale A1 Diamant, ved udlevering af målfast tegningsmateriale.
Tegningsmaterialet forbliver A1 Diamants ejendom.
Uanset hvem som foretager opmærkningen, bærer kunden ansvaret for alle skader eller følgevirkninger som opstår ved opmærkningen.

Send os en besked og vi kontakter dig.

Beskeden er sendt. Vi kontakter dig hurtigst muligt

A1 Diamant påtager sig ikke ansvar for vandskader, misfarvninger og lign., som følge af bore- og skæreslam. Alle el - og vandinstallationer i vægge hvor der skal bores og/ eller skæres, skal være afbrudt før arbejdet påbegyndes.

Det er kundens ansvar, at kølevand kan bortledes uden fare for skader. A1 Diamant fraskriver sig et hvert ansvar for driftstab, uanset hvem som lider tab. Såfremt tredjemand rejser sag imod A1 Diamant om erstatning for driftstab, er kunden forpligtet til at friholde A1 Diamant for alle tab, og selv lade sig sagsøge ved den pågældende domstol.

Armering
For boring og / eller skæring i armeringsstål over ø16 eller i langsgående snit i armeringsstål, debiteres ekstra pr. gennemskåret cm2 i snitfladen.

Vand og el
Vand og el stilles til rådighed af kunden, og må være til disposition max. 30 meter fra arbejdsstedet.

Vand:
½ “ vandtilslutning 3 ato

El:
Huller ø 16 mm til ø 250 mm, 13 A, 1 x 230 volt
Huller over ø 250 mm, 16 A, 3 x 400 volt
Skæring i væg indtil 40 cm., 16 A, 3 x 400 volt
Skæring i væg over 40 cm og i gulv, 32 A, 3 x 400 volt

Andet:
Ved savning skal der påregnes med skæring i omliggende materialer, medmindre der aftales boring af friskærshuller. Ved såvel boring som savning, skal der påregnes med anboringer i vægge til opspænding af maskineri. Brug af specieludstyr såsom stillads, generator m.m. debiteres ekstra. 

Afdækning udføres billigst efter regning.

Udtagning, håndtering og eventuel bortkørsel af udskårne klodser debiteres ekstra.

Kørsel:
Kørsel udenfor Storkøbenhavn samt p-afgifter, debiteres ekstra.

Ventetid.
A1 Diamant uvedkommende ventetid, vil blive debiteret ekstra.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger om diamantboring, gulvskæring eller diamantskæring.

Se desuden vore priser her. Vi har stor erfaring indenfor branchen, læs vores profil.